Reklama

Wybory ławników sądowych

Opublikowano:
Autor:

Wybory ławników sądowych - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na kadencję 2015-2019.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 52 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 ) Rada Miasta Sanoka dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023:

 1. 2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
 2. 3 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku, Wydział Pracy,
 3. 8 ławników do Sądu Okręgowego Krośnie,

 

Kandydatem  na ławnika może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba

wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 3430 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydat na ławnika dołącza następujące dokumenty:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie  została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać również na stronie internetowej www.sanok.pl.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można składać w Urzędzie Miasta Sanoka ul. Rynek 1 pok. 66 (Biuro Rady) w godz. 8.00 – 15.00

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE