Reklama

SANOK: Tomasz Lasyk sekretarzem gminy Cisna. Złożył rezygnację z funkcji dyrektora MOSiR

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

SANOK: Tomasz Lasyk sekretarzem gminy Cisna. Złożył rezygnację z funkcji dyrektora MOSiR - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, postanowił stawić czoła nowemu wyzwaniu i w porozumieniu z burmistrzem Sanoka wystartował w konkursie na sekretarza gminy Cisna. Powiodło mu się bardzo dobrze i wygrał owy konkurs. W związku z tym złożył rezygnację z zajmowanej do tej pory funkcji dyrektora MOSiR Sanok.

 

Lubię nowe wyzwania a praca w samorządzie to mój konik, mam w tym zakresie pełne kompetencje i myślę, że mój długoletni staż pracy, właśnie w samorządzie może zaprocentować na stanowisku, które postanowiłem objąć. Pragnę podkreślić, że mój start był w pełnym porozumieniu z burmistrzem Sanoka, Tomaszem Matuszewskim. Do końca czerwca, nadal zarządzam Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a na koniec przekażę "pałeczkę" mojemu następcy, życząc mu pasma sukcesów. 

- komentuje dyrektor MOSiR Sanok, Tomasz Lasyk.

Na stronie Urzędu Miasta Sanoka ukazało się stosowne zawiadomienie o naborze na stanowisko dyrektora MOSiR w Sanoku:

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

    I. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Bony 4, 38- 500 Sanok. 

    II. Określenie stanowiska: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

    III. Wymagania niezbędne: 

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

3) Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     4) Kandydat nie posiada  zakazu  pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym  mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

     5) Nieposzlakowana opinia.

     6) Wykształcenie: wyższe -  preferowane  wyższe II stopnia o profilu: zarządzanie kadrami, ekonomia, zarządzanie i marketing, wychowanie fizyczne i turystyka.  

     7) Staż pracy: co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i marketingu, lub wychowania fizycznego i turystyki.  

     8) Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. 

IV. Wymagania dodatkowe:

    1) Znajomość przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania jednostki: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek zagranicznych i przewodników turystycznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz tzw. rozporządzenia „RODO”.

    2) Znajomość programów finansowania inwestycji i modernizacji obiektów sportowych oraz organizacji imprez sportowych.

    3) Doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowo – rekreacyjnymi i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

    4) Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje i programy wspierające rozwój sportu.  

    5) Biegła obsługa oprogramowania biurowego Microsoft Office.

    6) Doświadczenie w kierowaniu zespołem.

    7) Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz skutecznego podejmowania decyzji.

    8) Zdolności logistyczno – organizacyjne.

    9) Umiejętność skutecznego komunikowania się oraz budowania relacji.

    10)  Odpowiedzialność, zaangażowanie i skuteczność w realizacji powierzonych zadań.

    V. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

    1) Kierowanie całokształtem działalności  oraz reprezentowanie Ośrodka  na zewnątrz. 

    2) Organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.

    3) Podejmowanie działań na rzecz promocji Ośrodka i Miasta Sanoka.

    4) Opracowywanie dokumentów wewnętrznych określających działanie Ośrodka.

    5) Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym i budżetem miasta.  

    6) Wykonywanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza dotyczących działalności statutowej Ośrodka.

    7) Współpraca z Radą Miasta i jej komisjami statutowymi w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji należących do kompetencji Ośrodka.

    8) Pozyskiwanie środków  zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.

    9) Ustalanie zasad  udostępniania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych MOSiR klubom sportowym, jednostkom oświatowym oraz stowarzyszeniom.

    10) Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym administrowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych.  

VI. Podstawowe informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 

    1) Podstawowe miejsce pracy -  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Bony 4 38 – 500 Sanok    

    2) Pełny wymiar czasu pracy, wymagający dyspozycyjności,  pracy w sobotę oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

    3) Praca administracyjno - biurowa  wymagająca wyjazdów w związku z pełnioną funkcją.

    4) Występują częściowe bariery w dostępności do budynku i niektórych pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych.

    5) Wynagrodzenie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określają zapisy Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz Zarządzenia nr 21/2013 Burmistrza Miasta Sanoka.

VII. Wymagane dokumenty: 

      1)  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wyłącznie na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze).

      2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

      3) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata).

      4) Kopie dokumentów poświadczające dodatkowe kwalifikacje zawodowe obejmujące wymagania dodatkowe określone w pkt. IV ogłoszenia o naborze. (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.).

      5) Uzupełnione i własnoręcznie  podpisane przez kandydata oświadczenia oraz kwestionariusz  stanowiące załączniki do ogłoszenia.

      6) Dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

       7) Pisemna koncepcja zarządzania Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sanoku (maximum 5 stron formatu A 4).

IX. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

X. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

a) termin składania: do dnia 11 czerwca  2021 r., 

b)  sposób składania: w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór – Dyrektor MOSiR w Sanoku   osobiście w godzinach pracy urzędu (Biuro Obsługi Klienta) lub listownie na adres Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,

c) w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi. 

XI. Informacje dodatkowe:

    1) Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

    2) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Sanoka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka,

    3) Kandydat wybrany w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym ogłoszeniem o naborze wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Uwaga: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Sanok dnia 01 czerwca  2021 r. 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski
                                                                                                          

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy