Reklama

Rządowe dopłaty do komunikacji publicznej

Opublikowano: wt, 6 sie 2019 11:30
Autor:

Rządowe dopłaty do komunikacji publicznej - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Podczas briefingu prasowego wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła zasady udzielania dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu.

W briefingu uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel. 

– Program jest ważny dlatego, że oczekiwanie społeczne jest bardzo dużo. Mieszkańcy małych miejscowości, wsi i miasteczek oczekują od rządu, ale też od samorządu tego, by organizować komunikację zbiorową – powiedział Rafał Weber sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaapelowała do jednostek uprawnionych, aby starały się o możliwość uzyskania dofinansowania. 
 

Rządowe dopłaty do komunikacji publicznej

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wprowadza mechanizm wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym: gmin, związków międzygminnych, powiatów, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych, województwa.

Powodem wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w ustawie jest problem z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla obywateli z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Poziom finansowania zadań realizowanych w ramach Funduszu w 2019 roku w województwie podkarpackim wynosi 19 640 405,80 zł.

Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora  w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu, natomiast obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Środki Funduszu przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Środki te nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Organizator (jednostka samorządu terytorialnego lub związek) może uzyskać ze środków Funduszu dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. Kwota deficytu to ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii nieuwzględniający „rozsądnego zysku”.


Zasady udzielania dofinansowania i dopłaty ze środków Funduszu

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy w poszczególnych województwach. Następnie MI niezwłocznie przekazuje wojewodzie informację o kwocie środków zaplanowanych na dofinansowanie realizacji dopłat w danym województwie.

Wojewoda następnie zamieszcza w BIP informację o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych, jednak nie wyższej niż 1 zł (do 2021 r., potem 80 gr) oraz informację o terminie, w którym jst może złożyć wniosek o zawarcie umowy o dopłatę (w roku bieżącym 2-12 sierpnia).


Zasady przekazywania dopłat

Organizator składa wojewodzie wniosek o dopłatę za dany okres rozliczeniowy na zasadach wynikających z umowy o dopłatę, przy czym gdy w okresie rozliczeniowym dla pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wystąpi dodatni wynik finansowy, pomimo pomniejszenia go o kwotę rozsądnego zysku, organizator nie występuje z wnioskiem o dopłatę do tej linii.

Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosku o dopłatę, pod warunkiem, że został doręczony w  termie lub uzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę (w innym wypadku nie podlega on rozpatrzeniu).

Wojewoda występuje do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o przekazanie środków na realizację wniosków o dopłaty. Jeśli środki są dostępne MI przekazuje dofinansowanie na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego.

Niezwłocznie po otrzymaniu środków Wojewoda przekazuje dopłatę na wskazany w umowie o dopłatę rachunek bankowy organizatora (jst).

Dofinansowanie przekazane w danym roku na rachunek urzędu wojewódzkiego i niewykorzystane w terminie do dnia 25 stycznia roku następnego podlega zwrotowi na rachunek Funduszu.


Niewykorzystane środki 

W ciągu miesiąca po zakończeniu pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału danego roku wojewoda dokonuje analizy zaangażowania środków przewidzianych na dopłaty za dany kwartał.

W przypadku niepełnego zaangażowania środków przewidzianych na dany kwartał wojewoda zamieszcza w BIP informację o kwocie środków, które mogą być przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych przewozów (dotyczy tylko linii ujętych i wprowadzonych do planu transportowego – dotąd nieuruchomionych lub nowo utworzonych) oraz terminie składania wniosków o przyznanie dopłaty.


Zwrot dopłaty

Zwrotowi wraz z odsetkami podlega dopłata wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie i pobrana w nadmiernej wysokości. W przypadku niedokonania zwrotu dopłaty w terminie i na zasadach określonych w ustawie wojewoda wydaje decyzję administracyjną określającą kwotę do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. O wydaniu decyzji wojewoda informuje Ministra Infrastruktury.


Kontrola i sprawozdawczość

W trybie określonym w ustawie o kontroli w administracji rządowej wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, prawidłowość wyliczenia dopłaty, a także zgodność umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wymogami przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Minimalna kwota do kontroli w ciągu danego roku to 5% środków przekazanych przez wojewodę organizatorom funkcjonującym w danym województwie i 15% organizatorów funkcjonujących w województwie, z którymi zawarto umowę o dopłatę.

Do  31 marca danego roku wojewoda przedstawia Ministrowi Infrastruktury roczne sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie, za rok poprzedni.


Pozostałe informacje 

Do 31 grudnia 2021 r. tj. do momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw dopłata ze środków Funduszu będzie się odbywała na podstawie przepisów epizodycznych.

Według reguł określonych w przepisach epizodycznych, dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora  w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi.

Do 31 grudnia 2021 r. przy weryfikacji wniosków jst pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwu.

W 2019 r. dofinansowanie i dopłaty są udzielane wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

PLANOWANE AKTY WYKONAWCZE

Rada Ministrów  – dwa rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków Funduszu (na lata 2019-2021 i po 2021 r.)

Minister Infrastruktury – rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu oceny i wyboru wniosków.

 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE