Reklama

Przemoc w rodzinie

Opublikowano: wt, 23 lip 2019 16:14
Autor:

Przemoc w rodzinie - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne). Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, Jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich, RATUJ SIĘ ! NIE WSTYDŹ SIĘ ! SZUKAJ POMOCY !

Poniżej dane  funkcjonariuszy nadzorujących bądź koordynujących realizację procedury „Niebieskie Karty” w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego:

 

Wydział Prewencji KWP Rzeszów

kom. Elżbieta Siupik

tel. (17) 858 25 36 / fax (17) 858 23 49
e-mail: [email protected]

 

KPP Sanok

asp. Lidia Rakoczy

tel. (13) 465 73 43 / fax 13 465 73 49
e-mail: [email protected]

 

KPP Lesko

st. asp. Anna Fic

tel. (13) 468 73 14 / fax (13) 468 73 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Brzozów

podkom. Anna Karaś

tel. (13) 430 83 43 / fax (13) 430 83 49
e-mail: [email protected]

 

KMP Krosno  

asp. Marcin Krówka

tel. (13) 432 93 43 / fax (13) 432 94 29
e-mail: [email protected]

 

KPP Ustrzyki Dolne 

asp. Marek Podstawski

tel. (13) 460 83 06 / fax (13) 460 83 19
e-mail: [email protected]

 

KMP Przemyśl 

st.sierż. Jacek Kuryło

tel. (16) 677 35 86 / fax (16) 677 33 49
e-mail: [email protected]

 

KMP Rzeszów

mł. asp. Tomasz Drzał

tel. (17) 858 34 47 / fax (17) 858 33 49
e-mail: [email protected]

 

KMP Tarnobrzeg

asp. Rafał Szymański

tel. (15) 851 33 43 / fax (15) 851 33 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Dębica  

asp. Dariusz Mateja

tel. (14) 670 64 45 / fax (14) 670 63 58
e-mail: [email protected]

 

KPP Jarosław 

asp. szt. Stanisław Lewandowski

tel. (16) 624 03 42 / fax (16) 624 03 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Jasło  

sierż. szt. Barbara Pawłowska

tel. (13) 443 83 43 / fax (13) 443 83 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Kolbuszowa

mł. asp. Beata Chmielowiec

tel. (17) 227 53 81 / fax (17) 227 53 19
e-mail: [email protected]
 

KPP Leżajsk

asp. szt. Dariusz Pietrzyk

tel. (17) 240 63 12 / fax (17) 240 63 09
e-mail: [email protected]

 

KPP Lubaczów 

sierż. szt. Mateusz Maź

tel. (16) 632 83 53 / fax (16) 632 83 19
e-mail: [email protected]


KPP Łańcut  

asp. szt. Damian Mączka

tel. (17) 249 03 42 / fax (17) 249 03 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Mielec 

st. sierż. Magdalena Skulimowska

tel. (17) 584 54 20 / fax (17) 584 53 09
e-mail: [email protected]

 

KPP Nisko  

st. asp. Bożena Jarosz

tel. (15) 877 53 43 / fax (15) 877 53 19
e-mail: [email protected]


KPP Przeworsk

st. asp. Justyna Urban

tel. (16) 641 23 93 / fax (16) 641 23 41
e-mail: [email protected]


KPP Ropczyce

asp. szt. Łukasz Pietrucha

tel. (17) 221 03 59 / fax (17) 221 03 19
e-mail: [email protected]KPP Stalowa Wola

asp. szt. Tomasz Sala

tel. (15) 877 33 42 / fax 15 877 33 19
e-mail: [email protected]

 

KPP Strzyżów 

asp. sztab. Artur Nieroda

tel. (17) 276 53 51 / fax (17) 276 53 19
e-mail: [email protected]
 

 

 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego. Poniżej przedstawiamy przedmiotowy wykaz:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
 3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej udzielających, pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

 

Wykaz placówek realizujących zadania w związku z przemocą w rodzinie, w szczególności prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne, wobec  osób stosujących przemoc na terenie działania Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego:

 

Pamiętaj !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

 • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o dane policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.


Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. za:

 

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego:

 • Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art.207 Kodeku karnego).
 • Zgwałcenie, czyli przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzanie innej osoby do obcowania płciowego (art.197 Kodeksu karnego).       
  Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę  do obcowania płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę.
 • Rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów (art. 208 Kodeksu karnego).
 • Porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się o nią (art. 210 Kodeksu karnego).
 • Uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 Kodeksu karnego).
 • Dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia (art. 201 Kodeksu karnego).
 • Obcowanie płciowe lub dopuszczenie się innej czynności seksualnej względem osoby poniżej 15 lat (art.200 Kodeksu karnego).
  Uwaga! Według zapisów Kodeksu karnego karana jest osoba, która doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, a także kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.
 • Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego).
 • Spowodowanie u osoby najbliższej, zamieszkującej wspólnie ze sprawcą naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, w tym trwającego nie dłużej niż 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego).
 • Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art.191 Kodeksu karnego).

 

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego:

 • Kradzież na rzecz osoby najbliższej, tj. wtedy, gdy partner zabiera twoje rzeczy (art. 278 Kodeksu karnego).
 • Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, czyli uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie, przez to narażanie osoby najbliższej lub innej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 Kodeksu karnego).
 • Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art.190 Kodeksu karnego).
 • Poprzez uporczywe nękanie osoby wzbudzenie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności (art. 190a Kodeku karnego).

 

Przestępstwa  ścigane z oskarżenia prywatnego:

 • Uderzenie osoby lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeksu karnego).
 • Znieważenie osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, jak również znieważenie osoby za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 Kodeksu karnego).

 


Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

 

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

1. Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

2. telefoniczne dyżury prawników tel. 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

3. Poradnia e-mailowa:

 • W ramach Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa również poradnia e-mailowa pod adresem [email protected] a także dyżur w języku migowym poprzez SKYPE – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE