Reklama

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Raczkowej zatrudni kierownika Ośrodka Opieki Dziennej

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: DPS Raczkowa

Ośrodek Wsparcia Dziennego w Raczkowej zatrudni kierownika Ośrodka Opieki Dziennej - Zdjęcie główne

foto DPS Raczkowa

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości 25 kwietnia 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. To pierwsza tego typu placówka prowadzona przez Gminę Sanok. DPS powstał na bazie niefunkcjonującej już od 2009 r. Szkoły Podstawowej w Raczkowej. Budynek (wybudowany w 1973 r.) od kilkunastu lat ulegał ciągłej degradacji i niszczeniu. Biorąc pod uwagę problem starzejącego się społeczeństwa, podjęto decyzję o jego rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz dostosowaniu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Pierwszy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej pojawił się 10 stycznia 2022r. Obecnie jest już szesnastu, a ich ilość stale rośnie. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, całodobową opiekę medyczną (podawanie leków, zabiegi), wizyty lekarza rodzinnego, zbilansowane posiłki, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, gimnastykę, rehabilitację, opiekę duchową, spacery czy spotkania. Docelowo zapewni opiekę 30 osobom, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a ze względu na podeszły wiek, choroby, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne czy też sytuację życiową, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają stałej opieki. Ponadto, na terenie DPS-u w Raczkowej organizowany jest Ośrodek Wsparcia Dziennego zapewniający dzienną opiekę 12-tu pensjonariuszom.

Teraz gmina Sanok ogłosiła nabór na stanowisko kierownika ośrodka, sprawdź jakie są wymagania wobec kandydatów.

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne (formalne):

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z póź. zm.);
 • staż pracy  5 lat, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w państwowych lub samorządowych jednostkach pomocy społecznej;
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Kierownika .
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem ( będące przedmiotem oceny);

 • 1) wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: praca socjalna, psychologia;
 • 2) cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj.: empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych;
 • 3) bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • 4) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych działań, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie dotyczącym domów opieki społecznej, ustawy o finansach publicznych – w zakresie finansów samorządowych jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem charakterystyki domów pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w zakresie informacji o dostępie do danych osobowych oraz sprostowaniu i usuwaniu danych, prawa zamówień publicznych;
 • 5) znajomość procedur dotyczących pozyskiwania funduszy na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • 6) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 • 7) umiejętność pracy z zespołem, dobra organizacja pracy;
 • 8) predyspozycje osobowościowe: rzetelność, prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, kultura osobista;
 • 9) prawo jazdy kategorii B.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności:

 • Kierowanie działalnością Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej (OWD) i reprezentowanie go na zewnątrz. 
 • Opracowywanie niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej, planów, zarządzeń, regulaminów i dokumentów o charakterze organizacyjnym. 
 • Określenie celów i zadań OWD oraz ich realizacja. 
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników. 
 • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji OWD. 
 • Kierowanie kadrą OWD, nadzorowanie, kontrolowanie merytoryczne pracy osób zatrudnionych. 
 • Bieżący kontakt i współpraca ze specjalistami i instytucjami, z którymi podpisane są umowy i/lub partnerstwa. 
 • Weryfikacja programów i metod prowadzenia zajęć. 
 • Przygotowanie, realizacja oraz nadzorowanie szczegółowych programów dziennych; 
 • Sprawowanie codziennej opieki nad uczestnikami. 
 • Przygotowywanie na bieżąco wymaganych przepisami prawa informacji, planów i sprawozdań z realizacji działań OWD. 
 • Diagnozowanie i ustalanie potrzeb osób, będących uczestnikami OWD oraz ich rodzin, a także dostosowywania profilu działalności do tych potrzeb. 
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i umów na podstawie analizy przedłożonych wniosków i innych dokumentów w zakresie, m.in. pobytu, odpłatności, żywienia. 
 • Wyznaczanie kierunków i form aktywność uczestników  OWD. 
 • Organizacja prelekcji, zajęć i imprez z udziałem zaproszonych gości. 
 • Dobór wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia pracy w OWD zgodnie z potrzebami placówki, kadry oraz uczestników, w tym przygotowywanie zamówień. 
 • Nadzór merytoryczny nad przebiegiem animacji, opieki i poszczególnych zajęć prowadzonych w OWD. 
 • Współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 • Zawiązywanie partnerstw z instytucjami mogącymi wspierać działalność OWD. 
 • Współrealizowanie gminnych programów i strategii w zakresie wynikającym z działalności OWD. 
 • Opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań z jego realizacji, nadzorowanie planu rzeczowo-finansowego, wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie, itd. 
 • Podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność OWD. 
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziennego i zleconych przez Wójta Gminy Sanok. 
Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniu biurowym w siedzibie OWD w Raczkowej;
 • praca z komputerem i narzędziami informatycznymi;
 • praca wymaga stałej dyspozycyjności;
 • wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Raczkowej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisko Kierownika OWD w Raczkowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu - podpisany własnoręcznie;
 • życiorys/curriculum vitae z klauzulą - podpisany własnoręcznie,
 • koncepcja funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej - podpisana własnoręcznie;
 • kserokopie świadectw i dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie 5 letniego stażu pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w państwowych lub samorządowych jednostkach pomocy społecznej - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 • oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia - podpisane własnoręcznie o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;     
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia - podpisana własnoręcznie.
Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  Sanok lub pocztą na adres Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 stycznia 2023 r. do godz. 15:00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego  w Raczkowej”.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sanok.

 •  informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://gmina.sanok.com.pl/bip) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
 • bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 46 56 579 lub (13) 46 56 580.
Pozostałe Informacje:

 • brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.
 • kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
 • o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 • postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
 • dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne –podlegają odrzuceniu w procesie rekrutacji, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 • nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 • przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczeniem o zatrudnieniu.
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci będą mogli odebrać w pokoju nr 206 – kadry w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru,
 • 9) dokumenty nieodebrane w terminie, o którym mowa powyżej zostaną zniszczone.
 Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy