Reklama

400 tys. dla sanockiego sportu! Jak uzyskać pieniądze?

Opublikowano:
Autor:

400 tys. dla sanockiego sportu! Jak uzyskać pieniądze? - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Sport Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Projekt musi służyć co najmniej jednemu z celów publicznych wymienionych w § 3 Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miasta Sanoka (18.01.2011 r). w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.


Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka wynoszą 400 000,00 zł, w tym dla poszczególnych dyscyplin sportu:

 • Hokej na lodzie: 152 000
 • Piłka nożna: 113 000
 • Lekkoatletyka: 8  000
 • Siatkówka: 45 000
 • Tenis ziemny i stołowy: 8 000
 • Łyżwiarstwo szybkie i short track: 20 800
 • Szachy: 2 400
 • Podnoszenie ciężarów: 12 000
 • Karate: 3 200
 • Sztuki walki (sporty obronne): 1 800
 • Kickboxing: 17 000
 • Unihokej: 10 000
 • Wrotkarstwo: 4 000
 • Strzelectwo: 800
 • Biegi: 1 000
 • Inne dyscypliny: 1 000

Oferty można składać do 26 lutego br. do 13.30 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Sanoku, bądź przesłać pocztą do urzędu. Realizacja zadań potrwa od 15 marca do 15 listopada 2021 r.

Dotacja na może być przeznaczona z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
 • sportowego.
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej
Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,
 • zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.
 • Dotacja nie może być udzielona na zadanie, na które udzielona została już inna dotacja z budżetu Gminy Miasta Sanoka.
W przypadku złożenia przez klub sportowy oferty pokrywającej się zbieżnej pod względem tematyki, zakresu i terminu realizacji zadania z inną ofertą, podlega ona odrzuceniu.

Wysokość dotacji  nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania, a więc wkład własny nie może być niższy niż 20%. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zrealizowanego zadania nie może być większy niż przed jego realizacją.

 

Kryteria wyboru ofert do realizacji

Przy wyborze uwzględnia się:

1. Dochowanie wymagań formalnych.

2. Znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego.

3. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów.

4. Przedstawioną kalkulację kosztów realizacji w związku z zakresem rzeczowym projektu.

5. Możliwość realizacji projektu przez beneficjenta.

6. Dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Sanoka.

 

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

1. Odpis z właściwego rejestru sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok.

3. Aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę.

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii.

W przypadku kserokopii, każda z kopii dokumentu winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania klubu sportowego.

2. Jeżeli złożona w terminie oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych

w ogłoszeniu, wzywa się oferenta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu a także oferty nieuzupełnione – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Sanoka, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty

w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku.

6. Burmistrz Miasta Sanoka może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Do zawarcia umowy o dotację konieczne jest – w przypadku jego zmiany,

dostarczenie zweryfikowanego harmonogramu realizacji zadania.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a oferentem.

9. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy, jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta

w Sanoku oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, w celu kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

10. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględnione dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

11. Zastrzega się możliwość unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Sanoku.

12. Szczegółowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku (adres: ul. Rynek 1, pokój nr 20, 20, tel. 13 46 52 893. Załącznik do zrządzenia nr 24/02/2021 Burmistrza z dnia 5 lutego 2021 r.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy